gop-y-van-ban-du-thao - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 15-01-2021 Ngày hết hạn 15-02-2021

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Hậu Giang

Ngày xuất bản 15-01-2021 Ngày hết hạn 15-02-2021

download Xem các góp ý
V/v báo cáo khảo sát phục vụ xây dựng Nghị định sửa Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

Ngày xuất bản 14-01-2021 Ngày hết hạn 25-01-2021

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

Ngày xuất bản 19-01-2021 Ngày hết hạn 22-01-2021

download Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Ngày xuất bản 14-01-2021 Ngày hết hạn 20-01-2021

download Xem các góp ý
Tờ trình Dự thảo nghị quyết quy định chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 06-11-2020 Ngày hết hạn 06-12-2020

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2)

Ngày xuất bản 18-11-2020 Ngày hết hạn 30-11-2020

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số

Ngày xuất bản 20-11-2020 Ngày hết hạn 23-11-2020

download Xem các góp ý
V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày xuất bản 13-11-2020 Ngày hết hạn 17-11-2020

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 03-11-2020 Ngày hết hạn 16-11-2020

download Xem các góp ý
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 667
Đã truy cập: 118585