XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Ban hành Quy định các nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 05-07-2022 Ngày hết hạn 05-08-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 04-07-2022 Ngày hết hạn 04-08-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 30-06-2022 Ngày hết hạn 30-07-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-06-2022 Ngày hết hạn 23-07-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-06-2022 Ngày hết hạn 23-07-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Trình tự, thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 10-06-2022 Ngày hết hạn 10-07-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 08-06-2022 Ngày hết hạn 08-07-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-01-2021 Ngày hết hạn 24-02-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành Đơn giá dịch vụ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 19-01-2021 Ngày hết hạn 19-02-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 17/2018/NDHĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 15-01-2021 Ngày hết hạn 15-02-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Bổ sung danh muc công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dung đất phải chuyển muc đích sử dung đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1)

Ngày xuất bản 15-01-2021 Ngày hết hạn 15-02-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Ngày xuất bản 13-01-2021 Ngày hết hạn 13-02-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất phi nông nghiệp tại các Phụ lục: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 06-01-2021 Ngày hết hạn 06-02-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-12-2020 Ngày hết hạn 28-01-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-12-2020 Ngày hết hạn 22-01-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo về ủy quyền thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 17-12-2020 Ngày hết hạn 17-01-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 14-12-2020 Ngày hết hạn 14-01-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo ban hành Quy định tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 27-11-2020 Ngày hết hạn 27-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 26-11-2020 Ngày hết hạn 26-12-2020

download Xem các góp ý
Dư thảo Ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-11-2020 Ngày hết hạn 23-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo quy định về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 21-11-2020 Ngày hết hạn 20-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về việc danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày xuất bản 11-11-2020 Ngày hết hạn 11-12-2020

download Xem các góp ý
Dư thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Ngày xuất bản 11-11-2020 Ngày hết hạn 11-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 06-11-2020 Ngày hết hạn 06-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 06-11-2020 Ngày hết hạn 06-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 02-11-2020 Ngày hết hạn 02-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 02-11-2020 Ngày hết hạn 02-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 30-10-2020 Ngày hết hạn 30-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho một số mô hình khuyến nông chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 27-10-2020 Ngày hết hạn 27-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-10-2020 Ngày hết hạn 23-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Ngày xuất bản 21-10-2020 Ngày hết hạn 21-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)

Ngày xuất bản 19-10-2020 Ngày hết hạn 19-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (lần 4)

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo về việc Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 6)

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-10-2020 Ngày hết hạn 30-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày xuất bản 02-10-2020 Ngày hết hạn 30-10-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 12
Hôm nay: 15367
Đã truy cập: 8508194