XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Ngày xuất bản 04-10-2022 Ngày hết hạn 04-11-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 03-10-2022 Ngày hết hạn 03-11-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-09-2022 Ngày hết hạn 29-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Quy định chính sách thu hút đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 26-09-2022 Ngày hết hạn 26-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024

Ngày xuất bản 26-09-2022 Ngày hết hạn 26-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Tình hình thi hành pháp luật về các chính sách liên quan đến công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-09-2022 Ngày hết hạn 23-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-09-2022 Ngày hết hạn 23-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 21-09-2022 Ngày hết hạn 21-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 20-09-2022 Ngày hết hạn 20-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 20-09-2022 Ngày hết hạn 20-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 3)

Ngày xuất bản 19-09-2022 Ngày hết hạn 19-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 3)

Ngày xuất bản 16-09-2022 Ngày hết hạn 16-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 16-09-2022 Ngày hết hạn 16-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Góp về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 16-09-2022 Ngày hết hạn 16-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 15-09-2022 Ngày hết hạn 15-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
Lấy ý kiến Nhân dân trên cổng thông tin điện tử về khen thưởng thành tích năm học 2021 - 2022

Ngày xuất bản 08-09-2022 Ngày hết hạn 08-10-2022

download Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 07-09-2022 Ngày hết hạn 07-10-2022

download Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị quyết chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút nhân lực y tế của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030

Ngày xuất bản 05-09-2022 Ngày hết hạn 05-10-2022

download Xem các góp ý
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-08-2022 Ngày hết hạn 23-09-2022

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 22-08-2022 Ngày hết hạn 22-09-2022

download Xem các góp ý
Quản lý hoạt động văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 19-08-2022 Ngày hết hạn 19-09-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 18-08-2022 Ngày hết hạn 18-09-2022

download Xem các góp ý
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 04-08-2022 Ngày hết hạn 04-09-2022

download Xem các góp ý
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Đài Truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-08-2022 Ngày hết hạn 01-09-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-07-2022 Ngày hết hạn 12-08-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định các nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 05-07-2022 Ngày hết hạn 05-08-2022

download Xem các góp ý
Đang online: 38
Hôm nay: 9862
Đã truy cập: 10419175