Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 12 tháng 01 năm 2023)

Ngày 06-01-2023

STT

NỘI DUNG

Download File

Ngày cập nhật

I

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP KỲ HỌP

Quyết định

06/01/2023

II

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

Kế hoạch

06/01/2023

III

NỘI QUY KỲ HỌP

Nội quy

11/01/2023

IV

TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

   

1

Tờ trình, dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh

Tờ trình

Dự thảo NQ

Tải file tại phần mềm đại biểu HĐND tỉnh

2

Tờ trình, dự thảo nghị quyết bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh

Tờ trình

Dự thảo NQ

Tải file tại phần mềm đại biểu HĐND tỉnh

3

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 3).

Tờ trình

Dự thảo NQ

11/01/2023

4

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 1).

Tờ trình 

Dự thảo NQ

11/01/2023

5

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Báo cáo

10/01/2023