Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm) HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ ngày 07-09 tháng 12 năm 2022)

Ngày 28-11-2022

Stt

Tên Văn bản

Tải file

1

Chương trình Kỳ Họp

Chương trình

2

Nội quy Kỳ Họp

Nội quy

3

 Phân tổ thảo luận

Tài liệu

4

Gợi ý thảo luận

Tài liệu

Báo cáo

1

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

Báo cáo

2

Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2021

Báo cáo

3

Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Báo cáo

4

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 -2025

Báo cáo

5

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Báo cáo

6

Báo cáo Việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư dự án nhóm C vốn đầu tư công

Báo cáo

7

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo

8

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Báo cáo

9

Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo

10

Báo cáo Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Báo cáo

11

Báo cáo Kết quả công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo

12

Báo cáo Tình hình thu, chi ngân sách năm 2022 và giải pháp thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023

Báo cáo

13

Báo cáo Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2023 - 2025

Báo cáo

14

Báo cáo Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo

15

Báo cáo Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và nguồn vốn kéo dài giải ngân từ năm 2021 sang năm 2022 (đến ngày 15/11/2022)

Báo cáo

16

Báo cáo Điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Báo cáo

17

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022

Báo cáo

18

Báo cáo Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh

Báo cáo

19

Báo cáo Công tác xét xử năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Báo cáo

20

Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát tại Kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Báo cáo

21

Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 (Phục vụ Kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026)

Báo cáo

22

Kết quả giám sát về công tác xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm: Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng giao thông; hỗ trợ, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình kinh tế có hiệu quả; bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Báo cáo

23

Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Báo cáo

24

Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023

Báo cáo

25

Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Báo cáo

26

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

 

Báo cáo

27

Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Báo cáo

28

Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội tại Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo cáo

29

Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo cáo

30

Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo cáo

31

Thông báo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV

Thông báo

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết

Stt

Tên Văn bản

Tải file

1

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Tờ trình

Dự thảo NQ

2

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024

Tờ trình

Dự thảo NQ

3

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tờ trình

Dự thảo NQ 

4

Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tờ trình

Dự thảo NQ

5

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tờ trình

Dự thảo NQ

6

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Tờ trình

Dự thảo NQ

7

Dự thảo Nghị quyết danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023.

Tờ trình

Dự thảo NQ

8

Dự thảo Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tờ trình

Dự thảo NQ

9

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2023

Tờ trình

Dự thảo NQ

10

Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021

Tờ trình

Dự thảo NQ

11

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023

Dự thảo NQ

12

kết quả giám sát về công tác xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm: Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng giao thông; hỗ trợ, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình kinh tế có hiệu quả; bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Dự thảo NQ

13

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tờ Trình

Dự thảo NQ

14

Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Hậu Giang

Tờ Trình

Dự thảo NQ

15

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tờ Trình

Dự thảo NQ

16

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất từ các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tờ Trình

Dự thảo NQ

17

Thành Lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Tờ Trình

Dự thảo NQ

18

Điều chỉnh Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46ha)

Tờ Trình

Dự thảo NQ

19

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tờ Trình

Dự thảo NQ

20

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

Tờ Trình

Dự thảo NQ

21

Dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức, biên chế viên chức, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023

Tờ Trình

Dự thảo NQ

22

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tờ trình

Dự thảo NQ

23

Dự thảo Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

      Tờ trình

Dự thảo NQ

24

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tờ trình

Dự thảo NQ

25

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2012 - 2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên tên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tờ trình

Dự thảo NQ

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tai lieu ky hop thu 13 HDND tinh cap nhat ngay 7-12-2022.rar_20221207202512.rar