Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ban Văn hóa - Xã hội trình Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh Khóa X

Ngày 23-06-2022

           1. Chương trình họp thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025.

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút giáo viên giảng dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ Thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên, khoán định mức nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo, trường phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022.

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tài liệu thẩm tra Ban VHXH-KH9.rar_20220624171317.rar