Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ban Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh Khóa X

Ngày 24-06-2022

1. Chương trình họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 2).

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 2).

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2).

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

8. Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn.

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia.

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2022./.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH 9.rar_20220624170527.rar