Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/01/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 16-01-2023

     

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 04.pdf_20230116093732.pdf