Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày12/01/2023 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 1)

Ngày 16-01-2023

    

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 02.pdf_20230116092956.pdf