Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/01/2023 Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 3)

Ngày 16-01-2023

    

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 01.pdf_20230116093955.pdf