Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Kỳ họp thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ngày 23-11-2022

Ngày 22-11-2022

Stt

Tên Văn bản

Tải file

1

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Dự thảo NQ

2

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Dự thảo NQ

3

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024

Dự thảo NQ

4

Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Dự thảo NQ

5

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

Dự thảo NQ

6

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Dự thảo NQ

7

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Dự thảo NQ