Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách ngày 24-11-2022

Ngày 22-11-2022

Stt

Tên Văn bản

Tải file

1

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Dự thảo NQ

2

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2023

Dự thảo NQ

3

Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Dự thảo NQ

4

Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Hậu Giang.

Dự thảo NQ

5

Dự thảo Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Dự thảo NQ

6

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Dự thảo NQ

7

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Dự thảo NQ

8

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Dự thảo NQ

9

Dự thảoNghị quyết quy định hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất từ các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Dự thảo NQ

10

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Dự thảo NQ

11

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46 ha)

Dự thảo NQ

12

Dự thảo Nghị quyết danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023.

Dự thảo NQ