Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Bế mạc Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X

Ngày 12-12-2022

Chiều ngày 09/12/2022, Kỳ họp thứ 13, Hội đồng đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại biểu quốc hội tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 46/48 đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Mã Thị Tươi phát biểu tại Kỳ họp

Theo đó, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến và thông qua 30 báo cáo, 24 tờ trình và quyết nghị thông qua 26 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế và một số nội dung khác do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp nhằm cụ thể nghị quyết và chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo. Trong đó có các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp

Tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn đối với 05 Giám đốc s, ngành gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Những nội dung và nghị quyết được HĐND tỉnh xem xét thông qua lần này là rất quan trọng, là cơ sở pháp lý và tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Ông cho cho rằng, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2026. Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức nên để đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn.

Do đó, ông yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình số 50 của Tỉnh ủy và 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Nghị quyết phát triển “Bốn trụ cột; các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông cũng đề nghị Thường trực, các ban, tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hậu Giang; tăng cường chức năng giám sát và vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Thế Sự