Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ thông qua kết quả giám sát công tác cải cách hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày 25-05-2022

Ngày 25/5/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) đã tổ chức họp Đoàn giám sát để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: Về việc công tác cải cách hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân (UBND)”. Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND, Trưởng Đoàn giám sát, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thị xã họp lấy ý kiến dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Tham dự cuộc họp có Thường trực UBND, thành viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai thị xã.

Trước đó, ngày 17/5/2022, Đoàn đã tiến hành giám sát tại Phòng TN&MT, theo báo cáo kết quả giám sát về công tác Cải cách thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/4/2022 cụ thể như sau: Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: 815 hồ sơ, trong đó: hồ sơ tiếp nhận mới 786 hồ sơ; hồ sơ, kỳ báo cáo trước chuyển qua 29 hồ sơ. Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính, số hồ sơ đã giải quyết 748 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn 748 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết 67 hồ sơ. Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị trong giải quyết TTHC về chuyển mục đích sử dụng đất có 76 hồ sơ, phối hợp với Trung Tâm phát triển quỹ đất thị xã thu hồi đất 09 công trình dự án trên địa bàn, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các xã phường trong việc tham mưu xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai 08 trường hợp đảm bảo đúng quy định. Tình hình triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phòng TN&MT (không trực tiếp thực hiện) phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Long Mỹ thực hiện 02 thủ tục: thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện; đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Qua giám sát Đoàn đánh giá: Công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được thực hiện nghiêm túc gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; công tác tuyên truyền được thực hiện sâu trong cán bộ công chức và người lao động; công tác công khai, minh bạch các thủ tục hành chính được ưu tiên thực hiện, để tiếp cận, dễ tra cứu cho người dân; các thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ, kịp thời; tinh thần trách nhiệm của cán bộ phụ trách được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã đem lại hiệu lực, hiệu quả trong công tác hoạt động quản lý đất đai của UBND thị xã, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí. Tuy nhiên do lĩnh vực đất đai rộng nên vẫn còn tồn tại những hạn chế như: thực tế công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai còn hạn chế, qua tiếp xúc cử tri người dân phản ánh ít được tiếp cận, hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng đất người dân phải đi lại nhiều lần; quy hoạch đất xây dựng công trình chưa thông báo công khai kịp thời, rộng rãi đến người dân; việc quản lý đất công thiếu chặt chẽ dẫn đến người dân lấn chiếm chưa được giải quyết kịp thời.

Nhất trí với những đánh giá nêu trong Báo cáo kết quả giám sát, các đại biểu cho rằng, nội dung Báo cáo giám sát đã được chuẩn bị công phu, chất lượng và phản ánh khá sát tình hình thực hiện về công tác cải cách thủ tục hành chính. Kết thúc cuộc họp, ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND, đề nghị Phòng TN&MT thị xã phối hợp các cơ quan ban, ngành, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã, thông tin tuyên truyền rộng rãi đến người dân về công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để người dân được tiếp cận và hiểu rõ và thực hiện được nhanh chóng; tham mưu UBND thị xã quản lý tốt đất công, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, tham mưu xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm đất công và  đề nghị phòng TN&MT thị xã báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trên gửi về Ban Pháp chế HĐND thị xã chậm nhất đến hết ngày 30/10/2022./. 

                                                                                                                          Trà Ni