Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A thẩm tra kinh phí phát sinh tháng 8/2022

Ngày 03-08-2022

         Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành A, ngày 01/8/2022, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức họp thẩm tra Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 vốn chương trình mục tiêu quốc gia (lần 01) trên địa bàn huyện Châu Thành A và Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2) trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Tham dự có ông Huỳnh Văn Mơ - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Công Duy - Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Ông Hà Hòa Bình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi thẩm tra, thừa ủy nhiệm của UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thông qua: Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 vốn chương trình mục tiêu quốc gia (lần 01) trên địa bàn huyện Châu Thành A với tổng số tiền là 5.500 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển) theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia (lần 1), cụ thể như sau: Kinh phí phục vụ xã Nông thôn mới nâng cao là: 2.700 triệu đồng và kinh phí phục vụ xã Nông thôn mới kiểu mẫu là: 2.800 triệu đồng; Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2) trên địa bàn huyện Châu Thành A với tổng số tiền là 6.000 triệu đồng theo Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, bổ sung cho dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh.

Qua thẩm tra, thành viên Ban và đại biểu tham dự có nhiều ý kiến đóng góp và thống nhất nội dung cho 02 tờ trình của UBND huyện. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị UBND huyện sớm ban hành Quyết định phân bổ kinh phí phát sinh để các đơn vị sớm triển khai thực hiện khi có chủ trương của HĐND huyện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Hà Hòa Bình đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thẩm định kinh phí phát sinh của đơn vị chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của tỉnh. Sau buổi thẩm tra ông yêu cầu Ban hoàn thành báo cáo, trình Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Thiện Chí