nhiem vụ quyen han bpc - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Ngày 25-09-2021

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

Điều 11. Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và phương thức làm việc của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và phương thức làm việc của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo Điều 18, 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 như sau:

1. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, có chức năng thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

2. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có 01 Trưởng ban (hoạt động kiêm nhiệm), 01 Phó Trưởng ban (hoạt động chuyên trách) và 07 Ủy viên (hoạt động kiêm nhiệm).

3. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh; trong thời gian Hội đồng nhân dân tỉnh không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Các thành viên của Ban chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trước Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, quyền hạn được Trưởng ban phân công.

4. Căn cứ vào chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xây dựng chương trình công tác của mình.

5. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân họp ít nhất mỗi quý một lần để đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của Ban, bàn công tác tháng, quý và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban. Hàng tháng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban hội ý công tác; các cuộc họp phải được ghi chép đầy đủ vào biên bản.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo Điều 109, 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 như sau:

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.

3. Giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.

5. Báo cáo kết quả hoạt động, kết quả giám sát, kết quả thẩm tra với Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 13. Lĩnh vực hoạt động của Ban Pháp chế; phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Lĩnh vực hoạt động của  Ban Pháp chế; phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo Điều 108, 110 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 như sau:

1. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Trong quá trình hoạt động, tùy theo từng nhiệm vụ, từng thời điểm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có thể phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 207
Đã truy cập: 462111
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.