xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 30-11-2022 - Lượt xem: 18

Mai Mãi

Ngày 22/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 39/2022-QĐ/UBND quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Quyết định này áp dụng cho các đối tượng gồm: Các nhà đầu tư quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư tại tỉnh Hậu Giang; Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý theo quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quyết định cũng đã quy định các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập, cụ thể như sau:

1. Diện tích đất do Nhà nước giao đất nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này được xem xét tách thành dự án độc lập.

2. Các điều kiện để tách diện tích đất do Nhà nước giao đất thành dự án độc lập:

Diện tích đất do Nhà nước giao đất phải liền thửa, không nằm xen kẽ (không bị chia cắt bởi các thửa đất không phải đất do Nhà nước giao đất). Có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường hiện trạng hoặc đường đã được quy hoạch. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan đã được phê duyệt.

3. Điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất do Nhà nước giao đất để tách thành dự án độc lập: khu đất đăng ký thực hiện dự án đầu tư nếu đáp ứng tiêu chí sau thì phải tách thành dự án độc lập để đấu giá quyền sử dụng đất:

Đối với dự án có quy mô dưới 05 héc ta: diện tích đất do Nhà nước giao đất từ 0,1 héc ta trở lên đối với các phường thuộc thành phố, thị xã; thị trấn thuộc huyện, khu vực quy hoạch đô thị được duyệt; từ 0,15 héc ta trở lên đối với các xã còn lại và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông từ đường cấp I đến cấp VI, chiều sâu thửa đất từ 20m trở lên hoặc diện tích để tách thành dự án độc lập chiếm trên 50% tổng diện tích đất thực hiện dự án. Đối với dự án có quy mô từ 05 héc ta đến dưới 10 héc ta: diện tích đất do Nhà nước giao từ 0,3 héc ta trở lên đối với các phường thuộc thành phố, thị xã; thị trấn thuộc huyện, khu vực quy hoạch đô thị được duyệt; từ 0,5 héc ta trở lên đối với các xã còn lại và có cạnh tiếp giáp từ đường cấp I đến cấp VI, chiều sâu thửa đất từ 50m trở lên hoặc diện tích để tách thành dự án độc lập chiếm trên 30% tổng diện tích đất thực hiện dự án. Đối với dự án có quy mô từ 10 héc ta trở lên: diện tích đất do Nhà nước giao đất từ 0,5 héc ta trở lên đối với các phường thuộc thành phố, thị xã; thị trấn thuộc huyện, khu vực quy hoạch đô thị được duyệt; từ 01 héc ta trở lên đối với các xã còn lại và có cạnh tiếp giáp với từ đường cấp I đến cấp VI, chiều sâu thửa đất từ 50m trở lên hoặc diện tích để tách thành dự án độc lập chiếm trên 20% tổng diện tích đất thực hiện dự án.

4. Trường hợp tách diện tích đất do Nhà nước giao đất đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đã được quy hoạch hoặc phá vỡ các quy hoạch đã được phê duyệt thì cơ quan chủ trì thẩm định dự án, danh mục dự án có sử dụng đất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Trường hợp thực hiện giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất: Các điều kiện để không tách diện tích đất do Nhà nước giao đất thành dự án độc lập: Diện tích đất do Nhà nước giao đất không liền thửa, nằm xen kẽ (bị chia cắt bởi các thửa đất không phải đất do Nhà nước giao đất). Không có mặt tiếp giáp với đường hiện trạng hoặc đường đã được quy hoạch. Không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan đã được phê duyệt.

Khu đất đăng ký thực hiện dự án đầu tư nếu không đáp ứng tiêu chí sau thì phải tách thành dự án độc lập để đấu giá quyền sử dụng đất: Đối với dự án có quy mô dưới 05 héc ta: diện tích đất do Nhà nước giao đất dưới 0,1 héc ta đối với các phường thuộc thành phố, thị xã; thị trấn thuộc huyện, khu vực quy hoạch đô thị được duyệt; dưới 0,15 héc ta đối với các xã còn lại và không có cạnh tiếp giáp với đường giao thông từ đường cấp I đến cấp VI, chiều sâu thửa đất dưới 20m hoặc diện tích để tách thành dự án độc lập chiếm dưới 50% tổng diện tích đất thực hiện dự án. Đối với dự án có quy mô từ 05 héc ta đến dưới 10 héc ta: diện tích đất do Nhà nước giao dưới 0,3 héc ta đối với các phường thuộc thành phố, thị xã; thị trấn thuộc huyện, khu vực quy hoạch đô thị được duyệt; dưới 0,5 héc ta đối với các xã còn lại và không có cạnh tiếp giáp từ đường cấp I đến cấp VI, chiều sâu thửa đất dưới 50m hoặc diện tích để tách thành dự án độc lập chiếm dưới 30% tổng diện tích đất thực hiện dự án. Đối với dự án có quy mô từ 10 héc ta trở lên: diện tích đất do Nhà nước giao đất dưới 0,5 héc ta đối với các phường thuộc thành phố, thị xã; thị trấn thuộc huyện, khu vực quy hoạch đô thị được duyệt; dưới 01 héc ta đối với các xã còn lại và không có cạnh tiếp giáp với từ đường cấp I đến cấp VI, chiều sâu thửa đất dưới 50m hoặc diện tích để tách thành dự án độc lập chiếm dưới 20% tổng diện tích đất thực hiện dự án./.


Đang online: 4
Hôm nay: 2011
Đã truy cập: 1387713
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.