xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 191

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/NĐ-CP ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 2032/UBND-NCTH ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 104/UBND-NCTH ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh
Hậu Giang về việc chủ trương cho Sở Xây dựng thuê đơn vị tư vấn xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng và xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng và Phân Viện Kinh tế xây dựng Miền Nam tại Văn bản số 08/2023/PVKT ngày 01/02/2023,

                                                                                       QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 02 tháng 02 năm 2023.

Điều 2. Chỉ số giá xây dựng công bố theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức cá nhân tham khảo, sử dụng trong việc xác định, điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Đang online: 1
Hôm nay: 4609
Đã truy cập: 1671097
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.