xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

V/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho cá nhân (đợt 12 năm 2022)

Ngày 30-11-2022 - Lượt xem: 101

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân

(Cấp lần 12 năm 2022)

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HẬU GIANG

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-SXD ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc Kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Căn cứ Biên bản họp số 10/BB-HĐ ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 53 cá nhân (Danh sách kèm theo).

Điều 2: Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm hoạt động theo đúng nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp và theo các quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

(Đính kèm Danh sách và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân được cấp)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2.QD-SXD 53cn.pdf_20221130160347.pdf
2. DINH KEM QUYET DINH 53CN.pdf_20221130160347.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 1985
Đã truy cập: 1387687
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.