xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

Ngày 03-02-2023 - Lượt xem: 69

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

ĐẢNG ỦY KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

LUNG NGỌC HOÀNG

*

Số: 14 - KH/ĐU.KBT

Hậu Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện

lịch sử quan trọng trong năm 2023

-----

Căn cứ Kế hoạch số 68-KH/ĐUK, ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.

Ban Chấp hành Đảng ủy Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại
đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, vào sự nghiệp đổi mới đất nước và
hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ Khu, tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khu và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền trin khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của cơ quan, đơn - vị, doanh nghiệp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức và người lao động.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐNG KỶ NIỆM

1. K niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương

1.1. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03⁄02/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

a. Nội dung tuyên truyền

- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những mốc son chói lọi của Đảng qua 93 năm thành lập, xây dựng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đầu của Đảng, của các cấp ủy.

- Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; tập trung nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là trong hơn 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; 19 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

- Kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Châp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước.

- Tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thứ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán những hành vi lợi dụng, hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán.

- Các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Quý Mão; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng nông thôn sâu, vùng căn cứ cách mạng; những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng nông thôn sâu; người lao động, làm việc tại các khu cụm công nghiệp mất việc làm.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b. Các hoạt động kỷ niệm

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào dịp 3/2.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng.

- Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên trang thông, tin điện tử, mạng xã hội, cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ.

- Tổ chức sinh hoạt đề cương tuyên truyền, gắn với triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, các phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2023.

1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

a. Nội dung tuyên truyền

- Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các
thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiên nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

- Vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

b. Các hoạt động kỷ niệm

Tập trung tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử, bản tin, cổ động trực quan, mạng xã hội, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ.

1.3. Kỹ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)

a. Nội dung tuyên truyền

- Giá trị, ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ hy sinh của quân và dân ta; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đỉnh cao là Cuộc “Tổng tiến công và nỗi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ trong tỉnh đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, giải phóng tỉnh nhà, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với các gia đình chính sách.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai – trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao
 đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, hòa bình thống nhất đất nước.

b. Các hoạt động tuyên truyên kỷ niệm

 Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, cổ động trực quan; thông qua hội nghị báo cáo viên; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và sinh hoạt của chi bộ.

1.4. Kỷ niệm 69 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/3/2023)

a. Nội dụng tuyên truyền

- Đường lối kháng chiến, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp sức lực, trí tuệ, của cải làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
“lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
.

- Những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh… của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 69 năm qua; những Nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là nghị quyết về phát triển vùng Tây Bắc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

b. Các hoạt động kỷ niệm

Cấp ủy các chi bộ tập trung thông tin, tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, cổ động trực quan... để phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị.

1.5. Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5⁄1890 - 19/5/2023)

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong, trào cộng sản và công nhân quốc tế;

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam, của Hậu Giang và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Kết quả đạt được sau khi thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Tỉnh tới cơ sở.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

b. Các hoạt động kỷ niệm     

Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên, cổ động trực quan...

1.6. Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)

a. Nội dung tuyên truyền

- Bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 37 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

- Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, vì Nhân dân và những định hướng, giải pháp xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động”, theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; tuyên truyền về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giáo dục, khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của cán bộ, viên chức tại đơn vị.

- Lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

b. Các hoạt động kỷ niệm

Tăng cường tuyên truyền trên cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; ấn phẩm tuyên truyền,... bằng nội dung, hình thức phù hợp.

2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng; kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

2.1. Nội dung tuyên truyền

(1) Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023)

(Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 131-CV/BTGDDUUK, ngày 16/11/2022 và đề cương tuyên truyền).

(2) Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 và 27/01/2023

 (Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 131-CV/BTGDDUUK, ngày 16/11/2022 và đề cương tuyên truyền).

(3) Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

(Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 136-CV/BTGDDUUK, ngày 16/12/2022 và đề cương tuyên truyền).

(4) Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023)

- Cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Chu Huy Mân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân và Quân đội ta.

- Tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng của một nhà chính trị, quân sự song toàn, một vị tướng xuất sắc, suốt đời trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết long thương yêu đồng bào; có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung.

 (5) Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2023)

- Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin – Lãnh tựu cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

(5) Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 – 05/5/2023)

- Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; sự vận dụng và phát triển sang tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 (7) Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13⁄10/1903 - 13⁄10⁄2023)

- Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong phong trào cách mạng tại Bắc Kỳ, với giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam.

- Tấm gương sang về ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tuyệt đối trung thành, sẵn sang xả thân cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và hạnh phúc Nhân dân.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đặc biệt những nơi đồng chí công tác và hoạt động cách mạng.

(8) Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2023)

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

2.2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể theo đề cương tuyên truyền và hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo.

3. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng; năm tròn ngày giải phóng, ngày thành lập, tái lập các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; ngày truyền thống của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; đơn vị vũ trang nhân dân và các ngày kỷ niệm khác:

Thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP và Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ và theo định hướng, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

II. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Khu Bảo tồn

Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, các phương tiện thông tin c động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

Cung cấp tài liệu, đề cương tuyên truyền theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm và báo cáo về trên theo quy định.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão!

2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt (03/02/1930 - 03/02/2023)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 133 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2023)!

8. Đảng bộ, dân và quân Hậu Giang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

9. Đảng bộ, dân và quân Hậu Giang phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

10. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

11. Đảng bộ, dân và quân Hậu Giang phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!

12. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

13. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 đề nghị các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khu Bảo tồn thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- Các chi bộ cơ sở,

- Lưu HS.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

Lê Thanh Sơn

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. kế hoạch tuyên truyền ngày lễ lớn năm 2023.pdf_20230203075911.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 338
Đã truy cập: 1666827
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.