xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Triển khai thực hiện đăng thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

Ngày 28-11-2022 - Lượt xem: 157

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công các cơ quan, đơn vị cần khi thực hiện theo nội dung 7577/BTC-QLCS ngày 12/7/2021 và Công văn số 11504/BTC-QLCS ngày 07/11/2022 để đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công tại trang “Thời báo Tài chính Việt Nam: - http://taisancong.vn”. Trong đó, những nội dung phải đăng tải, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử về tài sản công, cụ thể:

hình minh họa

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công các cơ quan, đơn vị cần khi thực hiện theo nội dung 7577/BTC-QLCS ngày 12/7/2021 và Công văn số 11504/BTC-QLCS ngày 07/11/2022 để đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công tại trang “Thời báo Tài chính Việt Nam: - http://taisancong.vn”. Trong đó, những nội dung phải đăng tải, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử về tài sản công, cụ thể:

- Đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sn Việt Nam, t chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị):

+ Bán tài sản công (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sn công và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sn công) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hình thức đấu giá. Nội dung thông báo công khai việc đu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

+ Bán tài sản công (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sn công và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản công) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hình thức niêm yết giá. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017.

+ Cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đấu giá, công khai giá cho thuê tài sản công theo hình thức trực tiếp được áp dụng khi cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản công khác tại đơn vị s nghiệp công lập (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội) và tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật v hội.

Nội dung thông báo công khai việc đấu giá cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

Nội dung thông báo công khai giá cho thuê tài sản công theo hình thức trực tiếp được gi đến Trang thông tin điện t v tài sn công gm nhng nội dung sau: Tên đơn vị có tài sn cho thuê; Loại tài sản cho thuê; Giá cho thuê; điều kiện kèm theo.

+ Công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội) và tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, t chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật v hội sử dụng tài sn công vào mục đích liên doanh, liên kết. Nội dung công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Đối với việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung;

+ Đơn vị mua sm tập trung hoặc tổ chức đấu thầu chun nghiệp được thuê cung cấp dịch vụ đu thu: Đăng ti thông tin về đấu thầu mua sm tập trung theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

+ Đơn vị mua sm tập trung: Đăng tải danh sách các nhà thu được lựa chọn, thỏa thuận khung ký kết giữa nhà thầu và đơn vị mua sm tập trung, tài liệu mô t tài sn, mẫu hợp đng mua sm theo quy định tại khoản 3 Điều 77 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, tài sản kết cấu hạ tầng hàng hi; tài sn kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, tài sn kết cấu hạ tầng đường st quốc gia: Bán vật liệu, vật tư thu hồi được từ việc thanh lý kết cấu hạ tng theo hình thức đu giá, niêm yết giá. Nội dung thông báo công khai việc đu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

-  Đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân: Bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, trừ trường hợp bán đấu giá di vật, cổ vật tại nước ngoài. Nội dung thông báo công khai việc đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

- Đối với tài sn của các dự án sử dụng vn nhà nước:

+ Bán tài sản phục vụ hoạt động của dự án và tài sản là kết qu của quá trình thực hiện dự án (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sản và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản) theo hình thức đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

+ Bán tài sản phục vụ hoạt động của dự án và tài sn là kết qu của quá trình thực hiện dự án (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sản và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản) theo hình thức niêm yết giá. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

+ Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thông báo công khai về việc giao quyền sở hữu kết quả cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản đề nghị đăng tải các thông tin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật của các thông tin đề nghị đăng tải.

Sau khi gửi thông tin cần đăng tải, các đơn vị có trách nhiệm theo dõi diễn biến tình trạng thông tin đã được xử lý trên Trang thông tin điện tử về tài sản công./.    

Yến Huyên – Phòng Quản lý giá công sản và doanh nghiệp 


Đang online: 4
Hôm nay: 901
Đã truy cập: 1382771
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.