xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 19-04-2022 - Lượt xem: 11

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đề ra mục tiêu là:

- Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) trong công tác cải cách hành chính, tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2022.

- Thực hiện có hiệu quả, chất lượng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

- Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương với việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính.

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần đảm bảo thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022  của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Về nội dung của Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ gồm:

- Công tác chỉ đạo, điều hành với 6 đầu công việc.

- Xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện: gồm 06 nhóm nhiệm vụ: (1) nhóm nhiệm vụ chung; (2) về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính; (3) về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (4) về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (5) về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; (6) về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và 44 đầu công việc.

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Lê Văn Hai

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QĐ42cuaBCĐCCHCcuaCP.pdf_20220419165103.pdf

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 4
Hôm nay: 1767
Đã truy cập: 565412
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.