xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Triển khai, thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm

Ngày 18-11-2021 - Lượt xem: 258

Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của tổ chức đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong đó, có một số điểm mới so với Quy định số 47-QĐ/TW, cụ thể:

Quy định mới thay đổi thứ tự một số điều theo thứ tự từ 1 đến 19 của quy định cũ. Trong đó, quy định đảng viên không được “không chấp hành” hay không được “tự ứng cử, nhận đề cử” khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền cho phép được đưa từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 2.

Quy định mới cũng bổ sung thêm một số quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Chẳng hạn, ở điều thứ 3 là không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Quy định mới nhấn mạnh đảng viên không được "lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Ngoài ra, điều 13 cũng là quy định hoàn toàn mới so với quy định cũ. Theo đó, quy định, đảng viên không được can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm.

(Nội dung Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem tại đây)

                                                                                                                                                            Đoàn Diễm Thì


Đang online: 8
Hôm nay: 1047
Đã truy cập: 561922
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.