xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 5 năm 2022.

Ngày 02-06-2022 - Lượt xem: 38

Tính đến ngày 24 tháng 5 năm 2022, số liệu giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh là 752.457 triệu đồng trên tổng số kế hoạch vốn đã phân bổ là 3.133.569 triệu đồng, đạt 24,01% là chưa đảm bảo theo yêu cầu đề ra, thấp hơn so với cùng kỳ 7,75% (tháng 5/2021 là 31,76% ).

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh chậm là do một số nguyên nhân sau:  Nguồn thu vượt ngân sách tỉnh 161.735 triệu đồng mới phân bổ nên chủ đầu tư đang trong quá trình lập các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công nên chưa có khối lượng thanh toán. Nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương mới được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài nên chủ đầu tư chưa kịp làm thủ tục thanh toán.

Để khắc phục một số hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nói chung, vốn ODA nói riêng; xác định nhiệm vụ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo giải ngân năm 2022 của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đặc biệt là Quyết định số 951-QĐ/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập các Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Các sở, ban, ngành và địa phương giải ngân chậm phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp tổ chức thực hiện và giải ngân trong thời gian tới. Rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn, chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Phối hợp với các nhà tài trợ nước ngoài lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án ODA, nhất là dự án trọng điểm, vốn lớn; phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng dự án; tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân. Kịp thời gửi hồ sơ các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để Kho bạc Nhà nước thực hiện ghi thu, ghi chi theo tiến độ thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, chủ động điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 15, 30 hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài theo đúng biểu mẫu quy định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn kịp thời các chủ đầu tư và các địa phương những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công; thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 của các sở, ban, ngành và địa phương từ các dự án chậm tiến độ giải ngân sang các dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh.

Đối với Sở Tài chính: Phối hợp kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp giao, điều chuyển kế hoạch đầu tư công năm 2022. Nhập Tabmis các nguồn vốn được phân bổ trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ khi có văn bản phân bổ vốn của UBND tỉnh. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư, đề xuất UBND tỉnh theo thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành. Chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc về thanh, quyết toán; phối hợp với các nhà tài trợ nước ngoài và các cơ quan liên quan và cơ quan chủ quản đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết Hiệp định, triển khai dự án và giải ngân, rút vốn từ các nhà tài trợ.

Đối với Kho bạc Nhà nước Hậu Giang: Chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc. Rà soát các quy định để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, rút vốn từ nhà tài trợ, bảo đảm đúng quy định. Định kỳ hàng tháng báo cáo số liệu giải ngân chi tiết vốn đầu tư công cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ rà soát, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn.

Đối với các Sở quản lý chuyên ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế - dự toán công trình cấp tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán công trình cho cấp huyện. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công theo đúng quy định. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết kịp thời các trường hợp vượt thẩm quyền.

Đối với Các cơ quan thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

Lâm Thành Định - Phòng Tài chính đầu tư


Đang online: 9
Hôm nay: 1105
Đã truy cập: 693949
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.