xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 07/2022 của Phòng TCKH huyện Long Mỹ

Ngày 04-07-2022 - Lượt xem: 28

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2022

1. Thu ngân sách nhà nước:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 423.715 triệu đồng, đạt 85% so với dự toán tỉnh giao, đạt 169% so với dự toán bình quân;

- Thu nội địa là 17.743 triệu đồng, đạt 82% so với dự toán tỉnh giao, đạt 165% so với dự toán bình quân. Nếu loại tiền sử dụng đất là 2.039 triệu đồng, thì thu nội địa là 15.704 triệu đồng, đạt 78% so với dự toán tỉnh giao, đạt 157% so với dự toán bình quân;

- Thu nội địa ngân sách huyện hưởng là 15.586 triệu đồng, đạt 77% so với dự toán tỉnh giao, đạt 154% so với dự toán bình quân. Nếu loại tiền sử dụng đất là 2.039 triệu đồng, thì thu nội địa ngân sách huyện hưởng là 13.547 triệu đồng, đạt 72% so với dự toán tỉnh giao, đạt 145% so với dự toán bình quân.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương là 283.137 triệu đồng, đạt 57% so với dự toán tình giao, đạt 113% so với dự toán bình quân. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 125.735 triệu đồng, đạt 75% so với dự toán tỉnh giao, đạt 150% so với dự toán bình quân;

- Chi thường xuyên là 155.480 triệu đồng, đạt 48% so với dự toán tỉnh giao, đạt 96% so với dự toán  bình quân.

II. Phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2022

 Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách: (1) phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2022 do cấp có thẩm quyền quyết định, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu ngân sách, tăng cường công tác phân tích, dự báo, đánh giá nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế để kịp thời chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2022; (2) quản lý chặt chẽ chi ngân sách địa phương, tiếp tục thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo đúng dự toán phân bổ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa xác định được nguồn đảm bảo; chấp hành đúng các chế độ chính sách quy định. Tập trung thực hiện tốt các chính sách, chế độ về an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng hỗ trợ, góp phần giảm bớt khó khăn về đời sống cho đối tượng thụ hưởng. Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác; đồng thời tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 Bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

 Tham mưu công tác lập, phân bổ, giao dự toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tham mưu trình Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung về các chế độ, chính sách về tài chính - ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương.

 Tổ chức thanh tra, kiểm tra, quản lý, hướng dẫn việc sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước đúng quy định.

Phòng TCKH xác định mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2022 là: Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi NSNN.

 

Phòng TCKH huyện Long Mỹ


Đang online: 1
Hôm nay: 24397
Đã truy cập: 692286
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.