xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tài liệu kỳ họp thứ 16 (kỳ họp cuối năm) HĐND huyện Châu Thành A Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16-12-2020 - Lượt xem: 69

 II. NỘI DUNG:

  1. Báo cáo: (có 8 báo cáo)

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện;

1.2. Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020 và chương trình hoạt động của Thường trực HĐND năm 2021;

1.3. Thông qua báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ 16, Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021 của UBMTTQVN huyện;

1.4. Báo cáo tình hình thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2020, ước thực hiện cả năm 2020 và những nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2021;

1.5. Báo cáo công tác xét xử năm 2020 và phương hướng  năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện;

1.6. Báo cáo tình hình chấp hành Pháp luật và công tác kiểm sát năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện;

1.7. Báo cáo công tác Thi hành án Dân sự năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện;

1.8. Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện.

 2. Tờ trình ( 10 tờ trình)

2.1. Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

2.2. Tờ trình về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 của UBND huyện;

2.3. Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 của UBND huyện;

2.4. Tờ trình về phân bổ ngân sách năm 2021 của UBND huyện;

2.5. Tờ trình về kế hoạch phát triển - kinh tế 5 năm 2021-2025 của UBND huyện;

2.6. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của UBND huyện;

2.7. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 của UBND huyện;

2.8. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện của UBND huyện;

2.9. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND huyện;

2.10. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021.

3. Báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND huyện

 - Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

 - Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện.

4. Thảo luận và gợi ý thảo luận

5. Thư ký kỳ họp báo cáo ý kiến thảo luận và ý kiến giải trình.

6. Chất vấn, trả lời chất vấn               

7. Thủ trưởng một số đơn vị giải trình các ý kiến của Chủ tọa và đại biểu đặt ra.

8.  Ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND huyện.

9. Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy.

10. Thông qua các Nghị Quyết ( 10 nghị quyết)

10.1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 huyện Châu Thành A;

10.2. Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 huyện Châu Thành A;

10.3. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 huyện Châu Thành A;

10.4. Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2021 huyện Châu Thành A;

10.5. Nghị quyết về kế hoạch phát triển - kinh tế 5 năm 2021-2025 huyện Châu Thành A;

10.6. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Châu Thành A;

10.7. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Châu Thành A;

10.8. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành A;

10.9. Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành A;

10.10. Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 huyện Châu Thành A.

III. BẾ MẠC    

- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chào cờ bế mạc.                                                                      

 

* Các Báo cáo gửi đại biểu tham khảo

1. Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

2. Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban pháp chế HĐND huyện;

3. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện;

4. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện;

5. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện.  (VB MẬT)   

6. Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp   


Đang online: 3
Hôm nay: 1318
Đã truy cập: 462535
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.