xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tài liệu kỳ họp giữa năm HĐND thành phố Ngã Bảy, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 26-06-2022 - Lượt xem: 38

Tài liệu kỳ họp giữa năm HĐND thành phố Ngã Bảy, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Stt

Nội dung

Tải về

01

Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022

02

Báo cáo kết quả điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố

03

Báo cáo kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQVN thành phố; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố Ngã Bảy, Khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

04

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

05

Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

06

Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

07

Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

08

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

09

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

10

Tờ trình dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Ngã Bảy năm 2021

11

Tờ trình dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2022

12

Tờ trình dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về bổ sung dự toán phân bổ ngân sách thành phố Ngã Bảy năm 2022

13

Tờ trình dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về  điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

14

Tờ trình dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

15

Tờ trình dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025

16

Tờ trình dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023

17

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố

18

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thành phố

19

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội

20

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế

21

Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

22

Báo cáo tình hình công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

23

Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

24

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

25

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

26

Báo cáo tình hình thực hiện nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

27

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025

28

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

29

Báo cáo việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

30

Báo cáo phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Ngã Bảy năm 2021

31

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch giai đoạn 2021- 2025 và các năm tiếp theo

 

Chương trình kỳ họp giữa năm HĐND thành phố Ngã Bảy, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nội quy kỳ họp giữa năm HĐND thành phố Ngã Bảy, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 10
Hôm nay: 1292
Đã truy cập: 694136
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.