xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN QUA CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ

Ngày 22-06-2021 - Lượt xem: 20

Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”,  ngày 18 tháng 6 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo kế hoạch có 9 mục tiêu cụ thể và 3 nhiệm vụ và giải pháp gồm:

* Mục tiệu cụ thể:

- Tuyên truyền trên các trang/kênh trên mạng xã hội để nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau.

- 100% các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng cơ bản về bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- 100% chi nhánh, công ty nhà nước, bảo hiểm xã hội, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước khác xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT cho cán bộ, nhân viên và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người sử dụng dịch vụ.

- Trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; hơn 70% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.

- Trên 80% người sử dụng Internet nói chung và 100% sinh viên trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất ATTT và các kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTT.

- 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực ATTT.

- Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất ATTT; xu hướng và tình hình mất ATTT tại Việt Nam và trên thế giới.

- 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm ATTT trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả, trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất ATTT.

- 80% cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ ATTT trong nước.

* Nhiệm vụ và giải pháp:

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục.

 Ngoài ra, tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân tỉnh còn giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ trên./.

Nguyễn Phương

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 30.KeHoach_ATTT_V2.pdf_20210622095217.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 1623
Đã truy cập: 482248
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.