xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Khối Quản lý nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 20-09-2020 - Lượt xem: 486

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công

của Khối Quản lý nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư­ liên tịch số 71/2014/ TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Khối Quản lý nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 20/QĐ-SVHTTDL ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Khối Quản lý nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, tập thể công chức, người lao động thuộc Khối Quản lý Nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(tải file  Quyết định)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quyet dinh ban hanh Quy che chi tieu noi bo 2020.pdf_20200920212247.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 587
Đã truy cập: 1675767
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.