xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Ngày 01-07-2022 - Lượt xem: 59

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Ngày 03/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Thông tư 29/2022/TT-BTC sẽ có hiệu lực kể từ ngày 18/7/2022.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 29/2022/TT-BTC:

- Công chức làm công tác kế toán tại các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

- Công chức làm công tác thuê tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

- Công chức làm công tác hải quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

- Công chức làm công tác dự trữ quốc gia tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính.”

 Về quy định về cách xếp lương các ngạch công chức, kế toán, thuế, hải quan, dự trữ cụ thể như sau:

- Các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và được sửa đổi tại Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ như sau:

+ Ngach kiểm tra viên cao cấp thuế (mã số 06.036), kiểm tra viên cao cấp hải quan (mã số 08,049) được áp dụng hệ số lượng công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6.20 đến hệ số lượng 8,00.

Ngạch kế toán viên cao cấp (mã số 06.029) được áp dụng hệ số lượng công chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lượng 5,75 đến hệ số lương 7,55;

+ Ngạch kiểm tra viên chính thuế (mã số 06.037), kiểm tra viên chính hải quan (mã số 08,050), kỹ thuật viên bảo quản chính (mà số 19,220) dược áp dụng | hệ số lượng công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lượng 4,40 đến hệ số lượng 6,78.

Ngạch kế toán viên chính (mã số 06.030) được áp dụng hệ số lượng công chức loại A2, nhóm 2 (42.2), từ hệ số lượng 4,00 đến 6,38;

+ Ngạch kế toán viên (mã số 06.031), kiểm tra viên thuế (mã số 06.038), kiểm tra viên hải quan (mã số (08.051), kỹ thuật viên bảo quản (mã số 19,221) được áp dụng hệ số lượng công chức loại A1, từ hệ số lượng 2,34 đến hệ số lượng 4,98:

+ Ngạch kế toán viên trung cấp (mã số 06.032), kiểm tra viên trung cấp | thuế (mã số (06.039), kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052), kỹ thuật viên bảo quản trung cấp (mã số 19.222), thủ kho bảo quản (mã số 19,223) được áp dụng hệ số lượng công chức loại A0, từ hệ số lượng 2,10 đến hệ số lượng 4,89:

+ Ngạch nhân viên hải quan (mã số 08.053), nhân viên thuế (mã số | (16,040) được áp dụng hệ số lượng công chức loại B, từ hệ số lượng 1,86 đến hệ số lượng 4,06:

+ Ngạch Nhân viên bảo vệ kho dự trữ (mà số 19.224) được áp dụng hệ số lương công chức loại C, nhóm 1 (CI), từ hệ số lượng 1,65 đến hệ số lượng 3,63.

- Việc chuyển xếp lương đối với công chức sang ngạch công chức chuyên ngành (mới) được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyên ngạch, chuyên loại công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2007/TT-BNV).

Trường hợp công chức chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch công chức chuyên ngành (mới) theo quy định thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch công chức hiện hưởng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tự nảy có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn 05 năm nay, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức chuyên ngành (mới). Khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch công chức chuyên ngành (mới) thì cơ quan quản lý hoặc sử dụng công chức chuyển xếp lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV, Trường hợp công chức không hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức thi thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.”

Như vậy công tác xếp lương các ngạch công chức, kế toán, thuế, hải quan, dự trữ trong thời gian sắp tới sẽ được thực hiện theo quy định nêu trên./.

Nhật My


Đang online: 2
Hôm nay: 972
Đã truy cập: 708351
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.