xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Ngày 09-02-2022 - Lượt xem: 29

Ngày 28/01/2022, Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Quyết định số 939-QĐ/TU về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Quy chế này xác định trách nhiệm, phương thức thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Quy chế gồm 29 Điều, trong đó Điều 11 quy định trách nhiệm của các s, ban, ngành tỉnh như sau:

(1). Có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành.

(2). Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

(3). Thực hiện cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

(4). Thực hiện có hiệu quả các quy định về dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Thanh tra, kiểm tra, xử lý tiêu cực, tham nhũng, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh những vấn đề bức xúc của nhân dân theo thẩm quyền.

(5). Phi hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận.

Đoàn Diễm Thì

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 939 QC CONG TAC DAN VAN (1).doc_20220209080023.doc

Đang online: 4
Hôm nay: 1187
Đã truy cập: 562062
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.