xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quản lý khoản thu của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Ngày 12-10-2021 - Lượt xem: 8

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA) sử dụng vốn đầu tư công.

Description: https://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2021_10_11/NSNN.png

Bộ, cơ quan trung ương, địa phương định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các khoản thu

Theo dự thảo các khoản thu gồm: Thu từ hoạt động quản lý dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; thu từ thực hiện hoạt động tư vấn từ dự án được giao quản lý; thu từ thực hiện hoạt động tư vấn, quản lý dự án cho dự án khác, ngoài dự án được giao quản lý; thu hợp pháp khác của đơn vị theo quy định của pháp luật (nếu có).

Dự thảo nêu rõ về việc sử dụng các khoản thu. Theo đó, chủ đầu tư, BQLDA do chủ đầu tư thành lập: Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư.

Căn cứ vào nội dung, khối lượng công việc, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và BQLDA, chủ đầu tư quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA (nếu có). Tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án phải được ghi trong quyết định thành lập BQLDA hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho BQLDA của chủ đầu tư.

BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực: Sử dụng các khoản thu theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn.

Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác do chủ đầu tư, BQLDA tự thực hiện của dự án được giao quản lý hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng được quyết toán tối đa không vượt định mức được trích trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh của dự án.

Dự thảo cũng quy định rõ về trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Cụ thể, chủ đầu tư, Giám đốc BQLDA chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng.

Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán việc sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, BQLDA theo đúng quy định tại Nghị định của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Bộ, cơ quan trung ương, địa phương định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, BQLDA thuộc phạm vi quản lý.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương

Nguồn: baochinhphu.vn

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A (ST) 


Đang online: 1
Hôm nay: 496
Đã truy cập: 208283
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.