xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Ngày 18-01-2023 - Lượt xem: 79

Theo đề nghị của của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 03/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Qua đó, Quyết định nêu 05 quan điểm: (1) Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng vùng và cả nước. (2) Phát huy sức mạnh nội lực của thành viên trong xây dựng, phát triển các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Nhà nước hỗ trợ về cơ chế, chính sách và một phần kinh phí thực hiện; Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) các cấp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực thành viên HTX, hội viên, phụ nữ và kết nối các nguồn lực hỗ trợ HTX. (3) Ưu tiên phát triển các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ tại các địa phương có quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn nông thôn, miền núi, vùng có hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số; HTX ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). (4) Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua hỗ trợ các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX. (5) Phát triển HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, kết hợp lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), các chương trình, dự án khác có liên quan.

Đặc biệt, mục tiêu tổng quát được đề ra là phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX. Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030, trong đó chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: đến năm 2025 và giai đoạn 2: từ năm 2026 đến năm 2030; phạm vi thực hiện: Trong toàn quốc và Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Dương Bích Loan


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 318
Đã truy cập: 1678525
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.