xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Nghiệm thu nhiệm vụ “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” dùng cho sản phẩm Xoài cát của tỉnh Hậu Giang"

Ngày 06-07-2022 - Lượt xem: 32

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” dùng cho sản phẩm Xoài cát của tỉnh Hậu Giang” do ThS. Phạm Quốc Ân làm chủ nhiệm và Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại "Đạt".

Chủ nhiệm dự án trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng