xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

MÔ HÌNH “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN” TẠI VĂN PHÒNG THÀNH ỦY NGÃ BẢY

Ngày 28-01-2022 - Lượt xem: 157

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Nên việc đánh giá cán bộ có vai trò hết sức quan trọng, thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại nhằm phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo của mỗi công chức, nhân viên.

Thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Văn phòng Thành ủy Ngã Bảy xây dựng, triển khai thực hiện mô hình “Nâng cao chất lượng đánh giá công chức, nhân viên” năm 2021; căn cứ theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Thành ủy cụ thể hóa Điều 3, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về “Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức” xây dựng Bộ tiêu chí cụ thể về đánh giá công chức, nhân viên cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ đặc thù của Văn phòng Thành ủy; đối tượng áp dụng là công chức, nhân viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bộ tiêu chí gồm 6 nội dung: (1) Chính trị tư tưởng, (2) Đạo đức, lối sống, (3) Tác phong, lề lối làm việc, (4) Ý thức tổ chức kỷ luật, (5) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, (6) Điểm thưởng (tối đa 3 điểm). Căn cứ Điều 8, 9, 10, 11, Nghị định số 90, Văn phòng tổ chức đánh giá với thang điểm 100, trong đó: trên 95 điểm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ trên 90 điểm đến dưới 95 điểm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ trên 80 điểm đến dưới 90 điểm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, dưới 80 điểm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Về trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại: Căn cứ Điều 16, Điều 18, Nghị định số 90; tổ chức các bước đánh giá cho điểm cụ thể sau: (1) Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đánh giá cho điểm, (2) Lãnh đạo cơ quan đánh giá cho điểm, (3) Ý kiến đánh giá của cấp ủy chi bộ cho điểm, (4) Họp cơ quan cho ý kiến đánh giá, (5) Thủ trưởng cơ quan căn cứ các ý kiến đánh giá cho điểm và đưa ra quyết định cuối cùng về xếp loại chất lượng cán bộ, nhân viên Văn phòng. Để chọn ra công chức, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tỷ lệ 20% trên tổng số công chức, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Văn phòng lập phiếu các công chức, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ để bỏ phiếu kín chọn ra 20% công chức, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng ngay bằng tiền mặt với 200.000 đồng/người từ kinh phí của công đoàn cơ quan; thời gian thực hiện mỗi quý 1 lần. Văn phòng sẽ dựa trên cơ sở 4 quý để đánh giá, xếp loại chất lượng cả năm đối với công chức, nhân viên Văn phòng theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện đánh giá công chức, nhân viên hằng quý bước đầu vừa tạo thuận lợi, vừa làm cơ sở cho việc đánh giá cuối năm; Thủ trưởng cơ quan theo dõi sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của công chức, nhân viên nhằm phát huy được ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm; việc đánh giá, xếp loại thuận lợi với việc lồng ghép họp cơ quan định kỳ hàng quý theo quy chế dân chủ để triển khai, quán triệt các công việc của cơ quan; việc khen thưởng hàng quý nhằm tạo động lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của công chức, nhân viên. Kết quả, trong năm 2021 đã khen thưởng cho 13 lượt cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tổng kinh phí 2,4 triệu đồng.

Văn phòng Thành ủy


Đang online: 3
Hôm nay: 2097
Đã truy cập: 1652965
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.