xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022 ( điều chỉnh lần 1 )

Ngày 19-01-2022 - Lượt xem: 10

        

        SỞ CÔNG THƯƠNG HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Số: 03/TB-TTKC&XTTM

                Hậu Giang, ngày 14 tháng 01  năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch làm việc từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022 (có điều chỉnh)

THỨ HAI  17/01

- Đ/c Bắc (PGĐ) học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2021 - 2022. Hình thức online (hết tuần)

         - Đ/c Trúc, Huỳnh Văn Toàn học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hình thức học online (hết tuần)

         - Đ/c Tú, Sỹ học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hình thức học online (04 ngày)

         - Đ/c Lưu Thanh Điền học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hình thức học online (hết tuần)

         - Đ/c Linh (PTP.XTTM) học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hình thức học online (03 ngày)

THỨ BA    18/01

  • Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ    19/01

  • Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

       - 8 giờ 00’ Đ/c Võ Thanh Toàn, Việt khảo sát lập dự toán dự án: Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú – giai đoạn 1, huyện Châu Thành (Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Đông Phú) phần di dời và tái lập lưới điện (Tài sản Điện lực Hậu Giang). Điểm tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang.

THỨ NĂM   20/01

       - 8 giờ 00’ Giám đốc họp Ban Thường vụ. Điểm tại phòng họp Sở.

      - 14 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc với toàn thể viên chức Trung tâm. Thành phần: Tất cả cán bộ, viên chức  và người lao động Trung tâm (Trừ các đồng chí đang bị cách ly). Điểm tại Hội trường Trung tâm. (P.HC-TH phối hợp các phòng chuẩn bị nội dung).

THỨ SÁU     21/01

       - 8 giờ 00’ Giám đốc, Đ/c Hải (TP.XTTM) họp về việc đề xuất hỗ trợ cho Trung tâm OCOP Hậu Giang tại khu GrandWord – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điểm tại phòng họp Sở. (P.XTTM chuẩn bị nội dung).

       - 14 giờ 00’ Vệ sinh cơ quan. Chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần năm 2022. Thành phần: Đoàn viên Chi đoàn. Điểm tại Sở Công Thương.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương;

- Ban Giám đốc (để nắm);

- Các phòng Trung tâm (để thực hiện);

- Lưu: VT.

                  

                    GIÁM ĐỐC                                  

                    

                                            
     

              

               


             

             

                                     

  

               

                                                                            

 

            

              

       

                 

         

                 

   

               


 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH TUẦN TỪ NGÀY 17.01-21.01 (1).doc_20220119082401.doc

Đang online: 3
Hôm nay: 2404
Đã truy cập: 468579
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.