xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 13/6 đến 17/6/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 8)

Ngày 10-06-2022 - Lượt xem: 429

THỨ HAI: NGÀY 13/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực nghe báo cáo báo cáo tình hình quy hoạch đất Trung tâm Y tế huyện. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với tập thể Phòng Kinh tế và Hạ tầng về một số nhiệm vụ trọng tâm. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc Chi Ngân sách năm 2021 trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời Đ/c Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng Công an, Giám đốc Kho bạc; Chủ tịch UBND xã, cán bộ phụ trách TC-KT xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 14 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết lần 12, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh Tay chân miệng và triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số năm 2022. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

THỨ BA: NGÀY 14/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Y tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 10 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang về bao tiêu nông sản. Mời lãnh Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Hội Nông dân cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp với Hội Cựu chiến binh huyện thông qua video clip kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ qua. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp rà soát trang thiết bị, tài sản được mua sắm, tài trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Liên hiệp phụ nữ, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng dự (làm việc nội bộ). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải rà soát kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường;

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp dân định kỳ. Mời lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế; Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn, Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp Công dân huyện.

THỨ TƯ: NGÀY 15/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Viễn A (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp bàn việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trực tuyến với Chính phủ Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tôc Bắc - Nam phía Đông. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Vĩnh Viễn;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Đ/c Bí Thư Huyện ủy kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022. Điểm tại UBND xã Thuận Hòa (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tình hình về vi phạm trật tự xây dựng và xử lý, quản lý chợ trên địa bàn xã Lương Tâm, thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Tư pháp; Thường trực UBND xã, thị trấn: Vĩnh Viễn, Lương Tâm cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình GT&NN. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện; Thường trực UBND xã, thị trấn: Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ NĂM: NGÀY 16/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Đề án 06). Mời Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Long Mỹ (theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 25/4/2022); Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 cấp xã cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Mời Trưởng Phòng Lao động TB&XH cùng đi và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Lao động TB&XH;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải khảo sát các công trình xây dựng do Phòng Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng đi;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hưng (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Đ/c Bí Thư Huyện ủy kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022. Điểm tại UBND xã Lương Tâm (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện. Mời Thành viên Đoàn công tác liên ngành (theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 15/3/2022); Phòng Kinh tế và hạ tầng, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ SÁU: NGÀY 17/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp các Thường trực. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Lao động TB&XH, Tài chính-Kế hoạch, Thanh tra, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế cùng dự. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Thuận Đông;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Mời lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Lao động TB&XH, Công an, Văn phòng HĐND và UBND; Thường trực UBND xã, thị trấn cùng dự (Công an huyện chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự thông qua dự thảo Kết luận thanh tra. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ. Điểm tại phòng họp số 1, Thanh tra tỉnh.

THỨ BẢY: NGÀY 18/6/2022

Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện dự Lễ khởi công cầu Khang Phước. Mời Thường trực HĐND, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại ấp 7, xã Thuận Hưng./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 13-18-6 dc lan 8.docx_20220617175005.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 270
Đã truy cập: 668383
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.