xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 13/12 đến 17/12/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Ngày 10-12-2021 - Lượt xem: 380

THỨ HAI            13/12/2021    

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị tập huấn môt số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Văn phòng Chính phủ. Mời lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, lãnh đạo các phòng Nội vụ, Tư pháp, Tài chính-Kế hoạch, Văn hóa và thông tin, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch và 01 Công chức Văn phòng thống kế xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

THỨ BA              14/12/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo thi hành án huyện. Mời lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính-Kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa, giao Chi cục Thi hành án Dân sự huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ công tác xã Vĩnh Viễn A. Mời các Đ/c được phân công chỉ đạo xã Vĩnh Viễn A cùng đi. Điểm tại UBND xã Vĩnh Viễn A (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường nghe báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ              15/12/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Điểm tại Hội trường UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tịch cùng Đoàn Cục Chính trị Quân khu 9 đi thăm tặng quà và tặng nhà ”Đại đoàn kết”. Điểm tại UBND xã Thuận Hưng;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với các hộ dân bi ảnh hưởng dự án Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A. Mời Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ huyện, Hội Nông dân, Phụ nữ; Chủ tịch UBND: xã Vĩnh Viễn A, thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự, giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với hộ dân trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ huyện, Hội Nông dân, Phụ nữ; Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa cùng dự, giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự nghe thông qua dự thảo kết luận Thanh tra. Mời thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, giao Thanh tra chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ khảo sát một số điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện cùng đi. Điểm tập trung tại UBND xã Xà Phiên (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh Tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2021, Mời Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Huyện đoàn, Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ, Thường trực UBND các xã Lương Tâm, Thuận Hưng và thị trấn Vĩnh Viễn, giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân tham dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)

THỨ NĂM           16/12/2021

07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp cuối năm) Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh họp trực tuyến với các chuyên gia và địa phương về đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU            17/12/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp cuối năm) Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Giang Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thi hành án dân sự tỉnh. Mời lãnh đạo Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính-Kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch Họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân vốn xây dựng Khu hành chính huyện Long Mỹ. Mời Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐT-XD, giao Ban Quản lý dự án ĐT-XD chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị có liên quan. Điểm tại Hội trường UBND huyện (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LICH TUAN 13-17-12.docx đc lan 2.docx_20211214214127.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 4
Hôm nay: 1337
Đã truy cập: 462554
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.