xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023

Ngày 01-02-2023 - Lượt xem: 20

         UBND TỈNH HẬU GIANG                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           LUNG NGỌC HOÀNG

          Số: 06/TB-KBT                                                                                                              Hậu Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Ban Giám đốc

                                                                       từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023

 

 

         Thứ hai, ngày 30/01/2023

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

         Thứ ba, ngày 31/01/2023

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

         Thứ tư, ngày 01/01/2023

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

            Thứ năm, ngày 02/01/2023

          Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         Thứ sáu, ngày 03/01/2023

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

        

        

Nơi nhận:

- UBND tỉnh HG (b/c);

- Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Chi cục kiểm lâm;

- Ban Giám đốc (t/h);

- Lưu VT.

TL. GIÁM ĐỐC

 Chánh Văn phòng

 

 

 

Huỳnh Thành Thật

  

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 03 tháng 02.pdf_20230201082319.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 1675193
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.