xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022

Ngày 28-11-2022 - Lượt xem: 50

UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

LUNG NGỌC HOÀNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

          Số:     

Hậu Giang, ngày      tháng        năm

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Ban Giám đốc

                                                                      từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022

 

 

         Thứ hai, ngày 28/11/2022

         Giám đốc, Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).        

         Thứ ba, ngày 29/11/2022

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         Thứ tư, ngày 30/11/2022

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         Thứ năm, ngày 01/12/2022

         Buổi sáng

         Giám đốc dự họp định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng đảng năm 2022. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp. 

         Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         Buổi chiều

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         Thứ sáu, ngày 02/12/2022

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh HG (b/c);

- Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Chi cục kiểm lâm;

- Ban Giám đốc (t/h);

- Lưu VT.

TL. GIÁM ĐỐC

 Chánh Văn phòng

 

 

 

Huỳnh Thành Thật

  

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12.pdf_20221128141200.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 802
Đã truy cập: 1382672
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.