xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thành phố Ngã Bảy

Ngày 17-05-2022 - Lượt xem: 12

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Ngã Bảy đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch, đề án... để triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện với nhiều cách làm nổi bật, sáng tạo; rút ra nhiều bài học kinh nghiệm.

Đảng bộ thành phố hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, trong đó có: 09 đảng bộ, 39 chi bộ trực thuộc, với 2.764 đảng viên. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đã có những bước đổi mới và chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế, yếu kém lúc mới thành lập thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy).

 

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của đơn vị

 

Một số kết quả đạt được

Nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ thành phố đến cơ sở của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên. Việc ban hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, gắn với xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; chất lượng công tác, hoạt động, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các cấp uỷ Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác, sinh hoạt của tổ chức Đảng ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện. Công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được quan tâm chỉ đạo, thực hiện thường xuyên; xây dựng quy hoạch cán bộ; củng cố, sắp xếp bộ máy, cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ về kinh phí, sinh hoạt phí và các điều kiện khác cho hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

 

Sơ kết công tác xây dựng Đảng của BCH Đảng bộ

 

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vẫn còn một số hạn chế, bất cập:

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nghị quyết chưa nghiêm, hiệu quả thấp; vẫn còn tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo của một số tổ chức đảng; còn có mặt hạn chế trong công tác giáo dục, thuyết phục nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự tiên phong, gương mẫu. Chất lượng sinh hoạt đảng ở một số chi bộ còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát có nâng lên nhưng việc kiểm tra, giám sát ở cơ sở đôi lúc chưa được thường xuyên, tính đấu tranh phòng ngừa chưa cao.

 Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm, còn tính hình thức, hành chính, thiếu sức thu hút đối với quần chúng; số lượng đoàn viên, hội viên các đoàn thể đông nhưng chưa mạnh, chưa đủ sức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn

Từ thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển thành phố Ngã Bảy, đồng thời qua tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X, “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, Đảng bộ thành phố rút ra 5 bài học kinh nghiệm chủ yếu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Một là, phải nắm chắc và đầy đủ các phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; kết hợp toàn diện công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; từ đó, đề ra các chủ trương, giải pháp đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, qua đó nâng cao vai trò, năng lực cầm quyền của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Hai là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, sáng tạo, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc cơ bản của Đảng; đồng thời, tuân thủ, bám sát quy chế làm việc, không bao biện, làm thay nhưng cũng không buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Ba là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí thường trực, thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Bốn là, quan tâm chỉ đạo nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong từng thời kỳ. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ để tạo sự đồng thuận trong Đảng và hệ thống chính trị.

Năm là, quan tâm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm.

Để góp phần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên từng phương thức lãnh đạo, cụ thể như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị, đặc biệt là bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện đạt kết quả cao Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03 chuyên đề của Thành ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, tận tụy phục vụ nhân dân. Quan tâm cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Thứ ba, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính Nhà nước từ thành phố đến xã, phường. Xây dựng chính quyền thân thiện, từng bước xây dựng chính quyền điện tử; tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy từ thành phố đến cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân. Triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền thân thiện.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động trong toàn Đảng bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Kịp thời phát hiện, nhân rông điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

                                                                      Kim Xuyên


Đang online: 1
Hôm nay: 3244
Đã truy cập: 551774
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.