xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kết quả thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 24-11-2021 - Lượt xem: 296

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-STNMT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể:

1. Thời gian:

- Thời gian kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn): ngày 10/11/2021.

2. Địa điểm tổ chức: Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, số 03, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Số lượng thí sinh tham dự:

Số lượng thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn là 25 thí sinh. Số lượng thí sinh tham dự là 19 thí sinh, số lượng vắng là 06 thí sinh.

Trong số 19 thí sinh tham dự vòng phỏng vấn có 03 thí sinh đề nghị được điểm cộng (diện ưu tiên). Qua xem xét tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, Hội đồng tuyển dụng thống nhất cộng điểm theo diện ưu tiên đối với 02 thí sinh, còn lại 01 thí sinh không đủ điều kiện được cộng điểm. Cụ thể:

- Thí sinh được cộng điểm:

+ Thí sinh Danh Chanh thuộc diện ưu tiên là người dân tộc thiểu số (Khơ me): cộng 5 điểm.

+ Thí sinh Dương Quốc Triển thuộc diện ưu tiên là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự: cộng 2,5 điểm.

- Thí sinh không được cộng điểm:

+ Thí sinh Phạm Thị Hồng Duyên: lý do hồ sơ thí sinh cung cấp là con của “người được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ” nên không thuộc diện được cộng điểm ưu tiên theo trường hợp “con của người hưởng chính sách như thương binh” (Theo Công văn số 1754/SLĐTBXH-NCC ngày 15/11/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phúc đáp Công văn số 2316/STNMT-VP ngày 12/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

4. Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Số liệu điểm chi tiết của từng thí sinh theo Biểu tổng hợp kết quả kỳ tuyển dụng đính kèm)

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang kính trình Giám đốc Sở xem xét và có văn bản gửi Sở Nội vụ phê duyệt kết quả theo quy định./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TỔNG HỢP ĐIỂM TS - HỘI ĐỒNG TRÌNH GĐ.pdf_20211124150252.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2964
Đã truy cập: 1662440
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.