xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 13-06-2022 - Lượt xem: 5

Ngày 07/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT về Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hưóng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Để thúc đẩy Kinh tế số tại tỉnh, vừa qua Hậu Giang đã đưa các sản phẩm ocop lên sàn TMĐT voso và Postmar

 

Quyết định ban hành Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để triển khai Chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên toàn quốc.

 

Theo đó, Kế hoạch cũng xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi. Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

Ngoài ra, Kế hoạch để triển khai các hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chiến lược; phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trong các ngành, lĩnh vực và tại các địa phương; thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số; triển khai giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số; khảo sát, thu thập, thống kê, đo lưòng phát triến kinh tế số và xã hội số. Cùng với các nhiệm vụ trên việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về phát triển kinh tế số, xã hội số; giám sát, kiểm tra và sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chiến lược./.

 

 Lê Như


Đang online: 2
Hôm nay: 138
Đã truy cập: 668251
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.