xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

KỲ HỌP THỨ NĂM (KỲ HỌP GIỮA NĂM 2022) HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH A Khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 29-06-2022 - Lượt xem: 489

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ NĂM (KỲ HỌP GIỮA NĂM 2022) HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH A

Khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải file

  I. NGHI THỨC

  1. Chào cờ (Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp).

  2. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

  3. Thông qua Chương trình kỳ họp.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện công tác tổ chức theo thẩm quyền

1.1. Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

02/TTr.HĐND

1.2. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 121/TTr-UBND

1.3. Bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

03/TTr.HĐND

1.4. Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

122/TTr-UBND

2. Thông qua các báo cáo tại Hội trường

2.1. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2022 và công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND huyện.

151/BC-UBND

2.2. Báo cáo công tác điều hành hoạt động của Thường HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

07/BC.HĐND

2.3. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện Khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBMTTQVN huyện.

278/BC-MTTQ

 

90/TB-MTTQ

2.4. Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành A năm 2021.

147/BC-UBND

2.5. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 huyện Châu Thành A.

149/BC-UBND

2.6. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện.

28/BC.TA

2.7. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện.

37/BC-VKS

2.8. Báo cáo công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

203/BC-CCTHADS

3. Thông qua các tờ trình và báo cáo thẩm tra

* Tờ trình

3.1. Tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022.

113/TTr-UBND

3.2. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện             Châu Thành A năm 2021.

112/TTr-UBND

3.3. Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 huyện Châu Thành A.

114/TTr-UBND

3.4. Tờ trình về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1).

105/TTr-UBND

3.5. Tờ trình thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

115/TTr-UBND

3.6. Tờ trình thông qua Đề án Phát triển Du lịch huyện Châu Thành A đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

111/TTr-UBND

3.7. Tờ trình về việc phê chuẩn chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện Châu Thành A.

01/TTr.HĐND

* Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện

3.8. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

02/BC.BKT

3.9. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện.

02/BC.BPC

4. Thảo luận Tổ

5. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường

6. Thông qua các dự thảo nghị quyết

III. BẾ MẠC

1. Phát biểu bế mạc kỳ họp.

2. Chào cờ bế mạc.

* Các báo cáo gửi đại biểu nghiên cứu

1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội.

03/BC.BKT

2. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế.

03/BC.BPC

3. Báo cáo của UBND huyện về phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

154/BC-UBND

4. Báo cáo của UBND huyện về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

155/BC-UBND

5. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

150/BC-UBND

6. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện.

(MẬT)

   
* Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm traloikiennghi.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1001
Đã truy cập: 708380
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.