xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH A Khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 02-07-2021 - Lượt xem: 40

Chương trình

1. Thông qua các báo cáo tại Hội trường

1.1.  Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2021 và công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND huyện.

1.2. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND huyện.

1.3. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ Hai, Khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban MTTQVN huyện.

1.4. Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành A năm 2020.

1.5. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 huyện Châu Thành A.

1.6. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện.

1.7. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện.

1.8. Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

1.9. Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện.

2. Thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra

* Tờ trình và dự thảo nghị quyết

2.1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021.

2.2.  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành A năm 2020.

(Dự thảo Nghị quyết) 

2.3.  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 huyện Châu Thành A.

(Dự thảo Nghị quyết)

2.4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 01).

(Dự thảo Nghị quyết)

2.5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Châu Thành A.

* Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện

2.6. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

2.7. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện.

* Các báo cáo gửi đại biểu nghiên cứu

1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội.

2. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế.

3. Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện.

4. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

5. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện. (VB Mật)

 

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri


Đang online: 2
Hôm nay: 1419
Đã truy cập: 462636
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.