xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021

Ngày 29-10-2021 - Lượt xem: 29

Huỳnh Diệu

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Hội đồng). Theo đó, Hội đồng tỉnh do: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; 02 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Mời ông Lê Minh Đang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh
và ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 34 Ủy viên và 02 Thư ký Hội đồng.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể:

1.  Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và gắn với xây dựng, thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính ở địa phương; việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù.

2. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng theo chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 90_QD kien toan HĐ PHPBGDPL 10.2021.pdf_20211029152910.pdf

Đang online: 7
Hôm nay: 2000
Đã truy cập: 1623508
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.