xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Ngày 23-11-2021 - Lượt xem: 7

Ngày 08/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12739/BTC-HCSN Về việc hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể như sau:

1. Về phạm vi thực hiện: Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành quy định tại Phụ lục II Luật quy hoạch

2. Về việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành:

a) Về việc lập, phân bổ dự toán

- Trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật cho việc lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kĩ thuật chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.

- Việc lập, phân bổ dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác (nếu có)

b) Việc kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc nhà nước

- Về hồ sơ kiểm soát chi: thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

- Về kiểm soát thanh toán: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên khác từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

c) Về quyết toán kinh phí:

       Thực hiện theo quy định của Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

3. Về trách nhiệm bố trí ngân sách chi thường xuyên năm 2021, 2022:

Các Bộ, cơ quan Trung ương và các ban, ngành của địa phương chủ động bố trí, sắp xếp từ dự toán chi thường xuyên được giao để thực hiện. Trường hợp dự toán chưa được bố trí hoặc không thể cân đối, sắp xếp, đề nghị xác định nhiệm vụ quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thời kỳ 2021-2030 thuộc phạm vi quản lý và lập dự toán kinh phí thực hiện kèm theo thuyết minh cơ sở tính toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp để có căn cứ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán năm 2021 hoặc năm 2022.

Nguồn kinh phí được đảm bảo theo phân cấp hiện hành phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước: Ngân sách Trung ương đảm bảo cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc nhiệm vụ chi của Trung ương; ngân sách địa phương đảm bảo cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc nhiệm vụ chi của địa phương.

(Đính kèm Công văn số 12739/BTC-HCSN)

Lâm Thị Ca - Phòng TCHCSN

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 12739-BTC-HCSN.PDF_20211123102732.pdf

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 661
Đã truy cập: 268523
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.