xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 146

Mỹ Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023. Theo đó, Kế hoạch quy định về nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, trọng tâm là Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/03/2020 của Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; hệ thống danh mục bí mật nhà nước được Chính phủ ban hành cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể; Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Xây dựng, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế, nội quy bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, tổ chức. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là trong các khâu soạn thảo, xác định độ mật, sao chụp, chuyển giao; thống kê, lưu trữ, bảo quản tài liệu, vật mang bí mật nhà nước.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Triển khai các biện pháp kiểm soát, giám sát nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống mạng; có giải pháp cụ thể để khắc phục các lỗ hổng bảo mật, các điểm yếu của hệ thống mạng, các trang, cổng thông tin điện tử, các phần mềm quản lý, truyền gửi, lưu trữ dữ liệu điện tử, …

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác minh, điều tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

6. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Luật bảo vệ bí mật nhà nước (2018 - 2023); định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tại Kế hoạch đã quy định cụ thể nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước nhằm  chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ lộ, mất bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh./.


Đang online: 3
Hôm nay: 4506
Đã truy cập: 1670994
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.