xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang ban hành Chương trình cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 02-04-2021 - Lượt xem: 79
Trong những năm, qua cải cách hành chính nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng được tỉnh Hậu Giang quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động cụ thể như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đều phát huy hiệu quả. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, gắn với thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; đồng thời, tăng cường ứng dụng các dịch vụ công gắn với rà soát, cắt bỏ các quy trình trung gian, chồng chéo, những thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện trong từng thủ tục hành chính còn rườm rà không cần thiết, dễ dẫn đến tham nhũng, từ đó làm cho nền hành chính ngày càng minh bạch, dân chủ, có tính chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh.
Nhằm phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và yêu cầu của công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn mới trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân; ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Chương trình số 04/CTr-UBND về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021 - 2025.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 là triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước 3 cấp thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, nâng mức độ hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ Nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của Tỉnh. Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2025; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong Tỉnh đạt mức trên 80%. Triển khai mô hình thí điểm chính quyền điện tử và đô thị thông minh tại thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, phấn đấu đến năm 2025 thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy trở thành đô thị thông minh của Tỉnh,...
Để đạt được các mục tiêu đặt ra, các sở, ban, ngành và địa phương cần xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi cán bộ, công chức và người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Nhà nước. Tăng cường sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tiếp tục sử dụng công cụ, biện pháp thiết thực để phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính như tăng cường lấy ý kiến người dân đối với việc xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước.
Bên cạnh đó, bố trí đủ nguồn nhân lực và tài chính cho cải cách hành chính.Thực hiện đúng quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật trong và ngoài nước; tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn lực chất lượng cao; triển khai đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phục vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời, tăng cường đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội với doanh nghiệp, người lao động, Nhân dân,…; huy động sự tham gia tích cực của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý về các dự thảo văn bản, các chủ trương, chính sách để tăng tính phản biện.
 
Thanh Tâm
Nguồn: Trang thông tin Tỉnh ủy Hậu Giang

Đang online: 3
Hôm nay: 901
Đã truy cập: 1672326
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.