xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HẬU GIANG QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Ngày 11-01-2023 - Lượt xem: 73

                                                                            Lê Thị Liếu

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Quỹ). Theo đó, Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Nội dung chi Quỹ

- Nội dung chi của Quỹ đảm bảo đáp ứng các nội dung nhiệm vụ của Quỹ được quy định tại Điều 16 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

- Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP. Nội dung chi, mức chi quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ cụ thể do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

- Các nội dung chi chưa được quy định tại Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND hoặc vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Quỹ thì Giám đốc Quỹ báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định và xem xét bổ sung vào Quyết định 05/2023/QĐ-UBND.

(Hình ảnh về Quỹ Phòng, chống thiên tai - Ảnh sưu tầm)

2. Mức chi của Quỹ

- Chi hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai gồm:

+ Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán; tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng, chống thiên tai; hỗ trợ cho lực lượng được huy động tham gia ứng phó thiên tai; hỗ trợ cho lực lượng thường trực trực ban, chỉ huy, chỉ đạo ứng phó thiên tai.

+ Các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó thống kê chi phí thực tế, báo cáo UBND cùng cấp xem xét hỗ trợ (trường hợp sử dụng nguồn Quỹ phân bổ cho cấp xã, cấp huyện). Trường hợp sử dụng nguồn Quỹ tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thống kê nhu cầu hỗ trợ của cấp huyện, cấp tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt hỗ trợ.

- Chi cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gồm:

+ Hỗ trợ lương thực đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói do thiên tai: Thực hiện theo khoản 1 Điều 12 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Hỗ trợ nước uống, thuốc chữa bệnh, sách vở, phương tiện học tập và các nhu cầu cấp thiết khác bị thiệt hại do thiên tai: Thực hiện theo nhu cầu thực tế, sau đó thống kê chi phí thực tế, báo cáo UBND cùng cấp xem xét hỗ trợ (trường hợp sử dụng nguồn Quỹ phân bổ cho cấp xã, cấp huyện).

+ Hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị tốc mái do thiên tai mức hỗ trợ như sau: tùy theo tình hình thiệt hại thực tế mà địa phương đề xuất hỗ trợ phù hợp, mức hỗ trợ bằng 50% giá trị sửa chữa nhưng không quá 3.000.000 đồng/hộ.

+ Hỗ trợ tu sửa cơ sở y tế, trường học, tu sửa nhà kết hợp làm địa điểm sơ tán phòng tránh thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai; hỗ trợ xử lý đảm bảo giao thông thông suốt cho những đoạn tuyến giao thông đường bộ quan trọng trên địa bàn bị sụt trượt, sạt lở; hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai tối đa không quá 03 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình.

Các địa phương, đơn vị quản lý công trình báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng cấp trình UBND cùng cấp xem xét hỗ trợ sửa chữa theo quy trình.

+ Hỗ trợ xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai: Cơ quan chuyên môn địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, dự toán xử lý vệ sinh môi trường, trình UBND cùng cấp phê duyệt và triển khai thực hiện.

+ Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh: Thực hiện theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn văn bản nêu trên (nếu có).

- Chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa gồm:

+ Hỗ trợ các hoạt động: Thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai; lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; hỗ trợ sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng đồng; diễn tập phòng, chống thiên tai ở các cấp; mua bảo hiểm rủi ro thiên tai cho đối tượng tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, tình nguyện viên phòng, chống thiên tai; hỗ trợ xây dựng công cụ, phần mềm, quan trắc, thông tin, dự báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã lập kế hoạch, dự toán từ đầu năm trình UBND cùng cấp phê duyệt (trường hợp sử dụng nguồn Quỹ phân bổ cho cấp huyện, cấp xã). Trường hợp sử dụng nguồn Quỹ tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của cấp huyện trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

+ Hỗ trợ mua sắm, đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai theo quy định: UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng nguồn Quỹ được phân bổ để mua sắm các vật tư, thiết bị, dụng cụ thông thường: Máy cưa, dao, cuốc, xẻng, đèn pin, dây thừng, bao tải, phao cứu sinh,... phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn; Đối với phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn do thiên tai: Các sở, ngành, địa phương đề xuất nhu cầu mua sắm, trang bị thông qua Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt; Việc mua sắm trang bị phương tiện, thiết bị thực hiện theo quy định về quy trình, trình tự thủ tục mua sắm tài sản hiện hành.

Bên cạnh đó, để Quyết định triển khai thực hiện có hiệu quả và khả thi trên thực tế, UBND tỉnh còn quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 19 tháng 01 năm 2023./.


Đang online: 4
Hôm nay: 587
Đã truy cập: 1625700
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.